Kabel Sagem MY-C2 do UB 4.0

c2
Cena: 19.00 PLN
Obsługiwane modele:
Sagem MY-C2 - log reader